Chelsey Somohano | THE PHOTOBOOTH

Gordon-Jernigan-PB-0002Gordon-Jernigan-PB-0003Gordon-Jernigan-PB-0001Gordon-Jernigan-PB-0004Gordon-Jernigan-PB-0005Gordon-Jernigan-PB-0006Gordon-Jernigan-PB-0007Gordon-Jernigan-PB-0008Gordon-Jernigan-PB-0009Gordon-Jernigan-PB-0010Gordon-Jernigan-PB-0011Gordon-Jernigan-PB-0012Gordon-Jernigan-PB-0013Gordon-Jernigan-PB-0014Gordon-Jernigan-PB-0015Gordon-Jernigan-PB-0016Gordon-Jernigan-PB-0017Gordon-Jernigan-PB-0018Gordon-Jernigan-PB-0019Gordon-Jernigan-PB-0020